สุจรรยา เนอสเซอรี่ บางแสน

สมัครเรียน

สมัครเรียน

 

ระเบียบการ

- การรับสมัคร รับเด็กไป – กลับทั้งชายและหญิง

- รับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี

- บิดามารดา หรือผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเรียนด้วยตนเอง


หลักฐานที่ต้องนำมา

- สำเนาสูติบัตร 1 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ใบ

- รูปถ่ายหน้าตรงของเด็ก 2 ใบ

- รูปถ่ายบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือพี่เลี้ยงที่รับ – ส่งเด็ก คนละ 1 รูป

เวลารับส่ง และวันหยุด

- รับส่งเด็กได้ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 17.00 น.

- เวลาเรียนวันจันทร์  - ศุกร์  (08.00 ถึง 15.30 น).

- หยุดวันเสาร์  อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ระเบียบการ

- ค่าแรกเข้า     (ที่นอน ผ้าห่ม อุปกรณ์การศึกษา)

- ค่าดูแลนักเรียนคิดเป็นรายเดือน สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1 – 5 ของเดือน กรณีรับเด็กหลัง17.00 น. คิดค่าดูแลเพิ่มเป็นรายชั่วโมง

- วันเสาร์รับดูแล และสอนพิเศษ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.)

อาหาร

- ของว่างช่วงเช้า และนม

- อาหารกลางวันสับเปลี่ยนหมุนเวียนรายการอาหารเป็นประจำ

- ของว่างช่วยบ่าย และนม หรือ โอวัลติน

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมมาทุกวัน

- เสื้อผ้าสำรอง 2 ชุด และชุดนอน

- แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขวดนม นมสำหรับน้อง

- ผ้าอ้อม (ในกรณีที่น้องยังใช้ผ้าอ้อม)

การรับน้องกลับบ้าน

- กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ

- บ้านเลขที่ 99/58 ม.เบญญาภา ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

- คุณชญาดา  กลีบประทุม 085-3965743

- คุณสุจรรยา  แช่มช้าง 089-6868743